07:00 02 Хәажәкыра 2021
Ишиашоу ицо аефир
  • USD74.04
  • EUR89.45

Џьапуа еиҭеиҳәеит Аԥсни Урыстәыла рқыҭанхамҩатә усҳәарҭақәа русеицура шыҟоу

Арадио
Икьаҿу ахьарԥш аиура
15 0 0

Абҵара 27 рзы Аҟәа имҩаԥысит Аԥсни Урыстәылеи рқыҭанхамҩатә усҳәарҭақәа рхаҭарнакцәа инеиҵыху реиԥылара. Аҩ-ганк рыӡбамҭақәа ртәы арадио Sputnik аефир аҟны еиҭеиҳәеит Аԥсны ақыҭанхамҩа аминистр Беслан Џьапуа.

Атәылауаҩи аиҳабыреи: Џьапуа Урыстәыла ақыҭанхамҩа аминистрра ахаҭарнакцәа раара иазкны

"Урыстәыла ақыҭанхамҩа аминистр актәи ихаҭыԥуаҩ напхгара зиҭоз аделегациеи ҳареи ҳаиԥылара зыхҟьаз ааигәа имҩаԥысыз Аԥсни Урыстәылеи ахадацәа реиқәшәара ауп. Аԥсны аҭагылазаашьа еилкааны, ацхыраара ахьаҳҭаху аусеицура иазкын аилацәажәара. 2018-19 шықәсқәа рзы иҟан апроектқәа Урыстәыла абанкқәа Аԥсны ақыҭанхамҩазы аԥара ззоурыжьыз апроектқәа, игәаҳҭеит аобиектқәа, иҟоуп иргәаԥҳаз иара убас иргәамԥхаз. Урҭ ахьархәразы акәӡам изааз, аиҵахарақәа ыҟазар изыхҟьаз аилкаара, ацхрааразы ауп", - иҳәеит Џьапуа.

Иаҳа инеиҵыху аиҿцәажәара шәазыӡырҩыр шәылшоит арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы, мамзаргьы аудиофаил аҿы.

Ихадоу атемақәа