09:32 20 Ажьырныҳәа 2021
Ишиашоу ицо аефир
  • USD73.72
  • EUR89.21

Гәылариа 2020-тәи ашықәс атәанчаратә фонд азы: даара иуадаҩхеит

Арадио
Икьаҿу ахьарԥш аиура
13 0 0

Атәанчаратә фонд абиуџьет 2021 шықәсазы иартәоит миллиардки 220 миллион мааҭи. Уи 117 миллион мааҭ рыла еиҳауп 2020-тәи ашықәс аасҭа. Афонд аиҳабы Денис Гәылариа арадио Sputnik аефир аҿы еиҭеиҳәеит сынтәа абиуџьет ахарҭәааразы иҟаз ауадаҩрақәа ртәы.

Атәылауаҩи аиҳабыреи: Гәылариа атәанчаратә фонд 2021 шықәсазтәи абиуџьет иазкны

"Абуиџьеҭ анышьақәҳаргыла аекономика аминистрраҟнытә иҳауа ахыԥхьаӡарақәа ирҿырԥшны, анализ рзуны ишьақәҳаргылоит. Есышықәса атәанчаҩцәа рхыԥхьаӡара иацлоит, убри аҟнытә инаҳхраны иҟоугьы еиҳа еиҳахоит 2021 шықәса рзы. Уи иаанагаӡом атәанчахәы хазы игоу акатегориақәа рҿы иацлоит ҳәа, аиашазы, макьана ус еиԥш алшара ҳамам. Уажәы атәанчахәы ҳагхан ашәара ҳаҿуп, раԥхьа иргыланы абри аҭагылазаашьа ҳариашар ҳҭахуп. Уи зыхҟьазгьы, ари ачымазара аамҭазы иаркыз анаплакқәеи аилакқәеи рацәахеит. Ауаа ианаамҭаз ауалафахәы роуамызт, уи афонд абиуџьеҭ ахарҭәаара ианымԥшыр залымшеит. Иара убас ашәахәтәқәа рҟнытә иаушьҭын еиуеиԥшым анаплакқәа, уигьы ҳусура ианыԥшит. 2020 шықәса абуиџеҭ анеиқәҳаршәоз ачымазара ҟалоит ҳәа аӡәгьы издыруамызт, иҵәахны афонд аизгақәа амамызт, убри аҟнытә ари аамҭа атәанчаратә фонд азы даара иуадаҩхеит", – еиҭеиҳәеит Гәылариа.

Иаҳа инеиҵыху аиҿцәажәара шәазыӡырҩыр шәылшоит арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы, мамзаргьы аудиофаил аҿы.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

Ихадоу атемақәа