10:26 02 Хәажәкыра 2021
Ишиашоу ицо аефир
  • USD74.04
  • EUR89.45

Қьырҭбаиа: амашәырқәа ҳаццакроуп изыхҟьо, аха абылрақәа раан аамҭа акраҵанакуеит

Арадио
Икьаҿу ахьарԥш аиура
25 0 0

АҶА иатәу Гәдоуҭатәи амцарцәара-аиқәырхаратә хәҭа аиҳабы иусқәа назыгӡо Алхас Қьырҭбаиа арадио Sputnik аефир аҿы еиҭеиҳәеит амцарцәаҩцәа русураҿы изынио амашәырқәа ртәы.

Қьырҭбаиа: амашәырқәа ҳаццакроуп изыхҟьо, аха абылрақәа раан аамҭа акраҵанакуеит

"Гәдоуҭа аҩыҭиирҭа аҭыԥ аҿы амцакра ҟалеит ҳәа адырра ҳауит асааҭ быжьба рыбжазы, ашьыжь. Иааиԥмырҟьазакәа х-машьынак ҭыган, аҭыԥ аҿы ҳаннеи амца акырӡа аҽарҭбаахьан, ҳаргьы амца хара имышьҭыкәа иаанаҳкылеит, афонаагьы ацхыраара ҳарҭеит. Уаҟа аус зуаз ахьчаҩцәа рыжәақәа рыла, ҳаргьы анаҩс излаҭаҳҵааз ала, афымцалашара мҩанызго ацәаҳәа иахҟьаны абылра ҟалеит. Ҳахәҭаҿы аус зуаз аҷкәын ахыб дықәланы амца ширцәоз, дықәҵәраан дкаҳаит. Иара Гәдоуҭатәи ахәышәтәырҭаҿы днаган. Анаҩс Гәдоуҭаҟа инеиз АҶА аҳақьымцәа ирҳәеит, иԥсҭазаара ашәарҭара ишҭагылам атәы. Иара игәабзиара шьақәиргылалоит аҩны. Ас еиԥш амашәырқәа ианиахьеит ҳамцарцәаҩцәа. Зны адәқьан аҿы амцакра аныҟала, ҳамцарцәаҩ ила иҭҟәацыз аԥаҭлыка аԥҽыха хыслеит, уи ашьҭахь излак иабаӡом. Ус аӡәы инапы ԥҟап, аӡәы қьырсҭак иқәҳап, аха излауала ҳхы ҳахьчоит. Уи зегьы ҳаццакроуп изыхҟьо, абылрақәа раан аамҭа акраҵанакуеит", - еиҭеиҳәеит Қьырҭбаиа.

Гәдоуҭатәи амцарцәара-аиқәырхаратә хәҭа аиҳабы иусқәа назыгӡо иара убасгьы иҳәеит араион шдуу, ҽнак аиқәырхаҩцәа ҭымҵкәа ишыҟамлац.

Иаҳа инеиҵыху аиҿцәажәара шәазыӡырҩыр шәылшоит арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы, мамзаргьы аудиофаил аҿы.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

Ихадоу атемақәа