23:20 17 Мшаԥы 2021
Ишиашоу ицо аефир
  • USD75.55
  • EUR90.46

Какалиа "Ақыҭанхамҩа аҿиареи, аинновациеи рзы ацентр" иазкны

Арадио
Икьаҿу ахьарԥш аиура
25 0 0

Ақыҭанхамҩа ԥасатәи аминистр Амиран Какалиа арадио Sputnik аефир аҟны еиҭеиҳәеит анаплак ҿыц "Ақыҭанхамҩа аҿиареи, аинновациеи рзы ацентр" ахықәкы, инанагӡараны иҟоу аусқәа ртәы.

Ҳазлацәажәаша ҳамоуп: Какалиа "Ақыҭанхамҩа аҿиареи, аинновациеи рзы ацентр" иазкны

Аҟәа имҩаԥысит "Ақыҭанхамҩа аҿиареи, аинновациеи рзы ацентр" захьӡу анаплак ҿыц аалыҵ аӡыргара иазкыз аусмҩаԥгатә. Аӡыргарахь инаган еиуеиԥшым ахәаҷа-маҷақәа рнырҵәаразы рхы иадырхәо ҩынҩажәа рҿынӡа ахәшәқәа. Аиҿкааҩцәа излазгәарҭо ала, ари коммерциатә проектуп. Уи напхгара аиҭоит ақыҭанхамҩа ԥасатәи аминистр Амиран Какалиа.

Шәазыӡырҩы аудио.

Ихадоу атемақәа