02:57 27 Ԥхынгәы 2021
Ишиашоу ицо аефир
  • USD74.10
  • EUR87.32

Жәлар рдоуҳа: амшаԥныҳәа аамҭазы аԥсуаа имҩаԥырго ақьабзқәа ирызкны

Арадио
Икьаҿу ахьарԥш аиура
20 0 0

Нарҭдырреи адәынтәи афольклорҭҵаареи рцентр аҭҵаарадырратә усзуҩы Есма Ҭодуаԥҳа арубрика "Жәлар рдоуҳәа" аҿы еиҭалҳәеит амшаԥныҳәа аамҭазы аԥсуаа имҩаԥыргоз ақьабзқәа ртәы.

Жәлар рдоуҳа: амшаԥныҳәа аамҭазы аԥсуаа имҩаԥырго ақьабзқәа ирызкны

Шәазыӡырҩла арубрика "Жәлар рдоуҳа" арадио Sputnik Аԥсны аефир аҟны есхаша.

Атекст шәаԥхьар ҟалоит абра>> Адоуҳара зцу Амшаԥы

Ихадоу атемақәа