02:49 25 Рашәара 2021
Ишиашоу ицо аефир
  • USD72.33
  • EUR86.33

Раионк аԥсҭазаараҟынтә: Тыҩԥҳа COVID-19 аҟынтәи Тҟәарчал алаҵаҟаҵара иазкны

Арадио
Икьаҿу ахьарԥш аиура
12 0 0

Тҟәарчалтәи араионтә хәышәтәырҭа амедиаҳәшьа Емма Тыҩԥҳа арадио Sputnik аефир аҟны еиҭалҳәеит аҿкы чымазара COVID-19 аҟынтәи алаҵаҟаҵара араион аҟны ишеиҿкаау, шаҟаҩы аԥхьатәи амш азы ирзыҟарҵаз.

Раионк аԥсҭазаараҟынтә: Тыҩԥҳа COVID-19 аҟынтәи Тҟәарчал алаҵаҟаҵара иазкны

"Иахьа амза 26 инаркны ҳалагеит авакцина "Спутник-V" аҟаҵара. Иацтәи амш азы ашәҟәы рыҽҭарҩит 15-ҩык амедицина аусзуҩцәа, арҵаҩцәа. Иахьа даара иманшәаланы алаҵа рзыҟаҳҵеит. Убасгьы уаҵәтәи асиагьы шьҭыхны иҟоуп", - лҳәеит Тыҩԥҳа.

Инеиҵыхны аиҿцәажәара аудиофаил аҟны.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

Ихадоу атемақәа