00:34 30 Ԥхынгәы 2021
Ишиашоу ицо аефир
  • USD73.19
  • EUR86.86

Ҳазлацәажәаша ҳамоуп: Багаҭелиа Урыстәыла асамбо азы аицлабрақәа ирызкны

Арадио
Икьаҿу ахьарԥш аиура
38 0 0

Ақәԥаҩ-аветеран Борис Багаҭелиа самбо азы актәи аҭыԥ ааникылеит Урыстәылазегьтәи аицлабрақәа рҿы. Арадио Sputnik аефир аҿы еиҭеиҳәеит аиндаҭлара шымҩаԥысуаз, насгьы COVID-19 ашьҭахь игәабзиара шышьақәиргылаз.

Ҳазлацәажәаша ҳамоуп: Багаҭелиа Урыстәыла асамбо азы аицлабрақәа ирызкны

Аспорт бзиа избо рыбжьара I Урыстәылазегьтәи аԥхынтәи аспорттә хәмаррақәа мҩаԥысуан рашәара 11-17 рзы Ставропольтәи атәылаҿацә Кисловодск акалақь аҟны.

Аспортсмен имҩаԥигеит ҩ-еиԥыларак. Уаанӡа дареи сареи ҳаиқәымшәацызт, аӡәы Ульиановск датәуп, егьы Иваново, еиҭеиҳәеит Багаҭелиа.

Ақәԥаҩ-аветеран иазгәеиҭеит COVID-19 ашьҭахь аспорт ахь ахынҳәра ишизымариамыз.

"COVID-19 ааигәа исхызгеит. Шьоукы агәра ргаӡом, иақәымшәацт азы. Ахәышәтәырҭа сынҭыҵ аҩбатәи аихагыла аҟынӡа аарла схалон. Мызкы-ҩымз акагь сылшаӡомызт, акгьы сзыҟаҵаӡомызт. Даара иуадаҩхеит аицлабрақәа рахь ахынҳәра. Шәача аицлабраҿы счымазара даара исныԥшит, еиԥыларак саиааизҭгьы, егьы саҵахон. Сыздыруаз саҵахошәа анырба, иџьаршьон. Избон, ак шысзымхоз, сара исҭахыз сзыҟаҵомызт. Аха саҟәымҵит, еиҭа аҽазыҟаҵарақәа срылагеит. Сгәы иҭоуп Адунеизегьтәи ачемпионат схы аласырхәырц", - еиҭеиҳәеит Багаҭелиа.

Борис Багаҭелиа - аветеранцәа рыбжьара ҩынтә ичемпионхахьоу, адунеи ачемпионат аҿы араӡни аџьази занашьахахьоу, аветеранцәа рыбжьара Урыстәыла ҩынтә иачемпионхахьоу, самбо азы жәларбжьаратәи акласс змоу аспорт, "Ахьӡ-аԥша" аорден III аҩаӡара занашьоу спортсменуп.

Инеиҵыху аиҿцәажәара шәазыӡырҩыр шәылшоит аудиофаил аҿы.

Ихадоу атемақәа