19:09 29 Ԥхынгәы 2021
Ишиашоу ицо аефир
  • USD73.19
  • EUR86.86

Раионк аԥсҭазаараҟынтә: Бганба Гагра аԥсшьаҩцәа ршәарҭадара иазкны

Арадио
Икьаҿу ахьарԥш аиура
23 0 0

Гагра араион ахадара акурорти атуризми рыҟәша аиҳабы Ахра Бганба арадио Sputnik аефир аҿы еиҭеиҳәеит аԥсшьаҩцәа амшын аҟны ашәарҭадара рзаԥҵаразы ирыдыркыло аусмҩаԥгатәқәа ртәы.

Раионк аԥсҭазаараҟынтә: Бганба Гагра аԥсшьаҩцәа ршәарҭадара иазкны

"Гагра аҩнуҵҟа иҟоу асасааирҭақәа роума, аԥсшьарҭатә ҩнқәа роума, даргьы ҳаргьы ҳнапы аҵаҳаҩуеит аиқәшаҳаҭра, уаҟа иарбоуп ауаҩы иеиқәырхара аус дара ишрыду. Аҟәара ахылаԥшра аҭара адагьы, ауаҩы аӡаҟны зҽызкәабо рнапы дануп. Аха иаҳзаауа асасцәагьы ахдырра рымазароуп, амшын цәқәырԥозар, уҽукәабар шыҟамло еилыркаауазар ауп. Ахылаԥшра шыҟоугьы, адырра шрырҭогьы, ицаны амшын иҭалоит ҳәа иалагоит", - ҳәа еиҭеиҳәеит Бганба.

Иара иажәақәа рыла, амшцәгьақәа раан амилициа аусзуҩцәа аҟәара иқәлан зегьы ирыларҳәон рҽырымкәабарц. Аԥсыҭбарақәа рышьҭахь имҩаԥгаз аилацәажәараҿы иазыӡбан ацәқәырԥақәа андуу аамҭазы амшын аҭалара шшәарҭоу атәы зҳәо аҩырақәа рыргылара, иаахәан еиҭа аԥсеиқәырхагатә маругақәа ҳәа иҳәеит Бганба.

Инеиҵыху аиҿцәажәара шәазыӡырҩыр шәылшоит аудиофаил аҿы.

Ихадоу атемақәа