11:26 24 Цәыббра 2021
Ишиашоу ицо аефир
  • USD72.72
  • EUR85.20

Чамагәуа Аҟәатәи афизико-техникатә институт аҿы аҵәыҵәри аҟаҵаразы: хра амоуп

Арадио
Икьаҿу ахьарԥш аиура
2210

Аҟәатәи афизико-техникатә институт анџьныр Александр Чамагәуа арадио Sputnik аефир аҿы еиҭеиҳәеит иалшома аҵәыҵәри абаллон аҭаҭәара, уи атехнологиа шыҟоу атәы.

Чамагәуа Аҟәатәи афизико-техникатә институт аҿы аҵәыҵәри аҟаҵаразы: хра амоуп

Аҵәыҵәри Урыстәыла аахәаразы ауадаҩрақәа ыҟоуп, аха убри аан ҽнак иадымхаргьы, акороновирус змоу ачымазҩы аҵәыҵәри имоукәан иҟамлаӡацт, ҳәа азгәеиҭеит Едуард Быҭәба. Аԥсны аԥыза-министр Александр Анқәаб иҳәеит Аҟәатәи Афизика-техникатә институт аҿы аҵәыҵәри аҭыԥ аҿы аиуразы аусурақәа ишырҿу.

"Аҵәыҵәри аҳауа иалырхуеит, уи ара иҟаҳҵон, аха излаҟаҳҵоз амаругақәа шықәсы рхыҵуеит рхыҵуеит. Ирҿыцтәын. Уи аинтистут иалшомызт, аҳәынҭқаррагьы иаҭахымызт усҟан. Иҳамоу амаругақәа жәытәуп, дара иҳамоуп, аха аус рымужьҭеи акрааҵуеит. Зегьы гәаҭатәуп. Аҵәыҵәри аҟаҵара ашәарҭара ду ацуп", - ҳәа еитеиҳәеит Чамагәуа.

Аҟәатәи афизико-техникатә институт анџьныр арадиоефир аҿы еиҭеиҳәеит аҵәыҵәри аҟаҵара атехнологиа атәы, иҳәеит, уи аус аинститут аҿы аиҭашьақәыргылара хра аманы изыиԥхьаӡо атәы.
Аиҿцәажәара шәазыӡырҩыр шәылшоит аудиофаил аҿы.

Ихадоу атемақәа