01:18 28 Цәыббра 2021
Ишиашоу ицо аефир
  • USD72.66
  • EUR85.04

Парцхол-оглы ақыҭаҿы инхо аҳәса ирзырхоу апроект азы: ақыҭа ргәақәкра иазырхоуп

Арадио
Икьаҿу ахьарԥш аиура
13 0 0

Очамчыра араион аҿы еиҿкаау Абжьыуаа рыҳәса рхеилак ахантәаҩы Порцхол-оглы Алла арадио Sputnik аефир аҿы еиҭалҳәеит ақыҭаҿы инхо аҳәса хықәкыла ирзеиҿкааз апроект атәы.

Раионк аԥсҭазаараҟынтә: Парцхол-оглы ақыҭаҿы инхо аҳәса ирзырхоу апроект иазкны
"2010 шықәса раахыс ахеилак еиҿкаауп. Аԥснытәи аҳәса рассоциациеи ҳареи ҳҽеимаданы аус еицаауан акраамҭа. Аха ҳара ҳхатә проек ҳамаӡамызт. Ари ашықәс иалагӡаны ҳара иҳауит аҭагылазаашьа ақыҭаҿы заа хаҵа ицаз, ахшара зауз, аха зхатә ус змамыз ҳрыцхраатә. Иалхын хә-қыҭак рҟынтәи иалԥшаан16-ҩык аҳәса. Дара акомпиутертә курсқәа ирхысит. Ԥшьҩы-ԥшьҩыла аҳәса еихшаны доусы ирҭахыз ахырхарҭала – ахцәыҟаҵара, ахәыҟаҵара, аӡахра, анацхыԥҟаҵара акурсқәа рзеиҿкаан. Иаҳҭахын рхы, рҭаацәа ныҟәыргартә еиԥш занааҭк рҽазыркырц, ақыҭаҿы даҽакала ирыхәаԥшыртә еиԥш аҟаҵара. Ус иагьыҟалеит. Даргьы иазгәарҭеит рыҽшырыԥсахыз. Аӡӷабцәа аҩнусқәа рыда акгьы иаҿӡамызт, рхы аӡыргара иашьҭамызт. Мчыбжьык ахь хынтә рҽеилаҳәа рҽеилаца ақалақь ахь ицәырҵуа ианалага, рҽырыԥсахит, рхықәкқәагьы зынӡа даҽакхеит", - ҳәа еиҭалҳәеит Порцхол-оглы.

Иаҳа инеиҵыху аиҿцәажәара шәазыӡырҩыр шәылшоит аудиофаил аҿы.

Ихадоу атемақәа