00:33 28 Цәыббра 2021
Ишиашоу ицо аефир
  • USD72.66
  • EUR85.04

Емырхәба еиҭеиҳәеит Гал аӡҭарчаҟны акалмаҳааӡарҭа шеиҿыркаауа атәы

Арадио
Икьаҿу ахьарԥш аиура
10 0 0

Гал араион ахада ихаҭыԥуаҩ Беслан Емырхәба арадио Sputnik аефир аҟны арубрика "Раионк аԥсҭазаараҟынтә" аҳәаақәа ирҭагӡаны еиҭеиҳәеит аԥсыӡтә нхамҩа аиҿкааразы шьаҿақәас иҟаҵоу.

Емырхәба еиҭеиҳәеит Гал аӡҭарчаҟны акалмаҳааӡарҭа шеиҿыркаауа атәы
Гал араион ахада ихаҭыԥуаҩ еиҭеиҳәеит акалмаҳааӡарҭа аиҿкааразы араион ахадараҟны ишрыдыркылаз Урыстәылантәи абизнесуаа, иара убас аиԥылара ыҟан Тҟәарчал ахадараҟынгьы.

"Аԥсыӡ ахьырааӡаша аҭыԥ Тҟәарчали Гали рыбжьара иҟоуп, еиҳаракгьы Тҟәарчал иаҵанакуеит аӡҭарчы. Уаҟа ирааӡарц ирҭаху акалмаҳа ауп. Раԥхьа уи Кындыӷ ишыхәыҷу ирааӡоит, нас аӡҭарчахьы ииаргоит ԥыҭк ианеизҳалак", - иҳәеит Емырхәба.
Аицәажәара инарҭбааны аудиофаил аҟны.

Ихадоу атемақәа