04:02 30 Ԥхынгәы 2021
Ишиашоу ицо аефир
  • USD73.19
  • EUR86.86
Авидеонҵамҭақәа

Каракас ауааԥсыра абираҟқәа шьҭыхны Венесуела ахада ишидгылоу аадырԥшуеит

Икьаҿу ахьарԥш аиура
Венесуела имҩаԥысуа аиҿагыларақәа (31)
7 0 0
© Sputnik

Каракас ауааԥсыра Венесуела ахада Николас Мадуро идгыларазы амитинг рхы аладырхәит. Амҽышаҽны атәыла апарламент ақәшаҳаҭхеит аҳәынҭқарраҿы аҭынчреи ашәарҭадареи рыхьчаразы ахада иҷыдоу азинқәа иҭара.

Атемақәа:
Венесуела имҩаԥысуа аиҿагыларақәа (31)

Иҵегь авидео

Ихадоу атемақәа