17:52 19 Цәыббра 2020
Ишиашоу ицо аефир
  • USD75.03
  • EUR88.96
© Sputnik / Томас Ҭҳаиҵыкә Сариа Кәарацхьелиаԥҳа

Сынтәа Лыхнашҭа имҩаԥгаз ацәыргәақәҵаҿы рҽаҩра ӡырыргеит Гәдоуҭа араион ҩажәа қыҭа.

Ажәытә аԥсуа қыҭа Лыхны имҩаԥыргеит есышықәсатәи Ҽаҩраҭагалан Аныҳәа. Сынтәа иара мҩаԥган заа, ҵыԥх аасҭа. Убри инамаданы есышықәса аныҳәа Ҽаҩраҭагалан ахьӡызҭгьы, сынтәа —  Амаҷарныҳәа акәхеит. Сынтәа Лыхнашҭа имҩаԥгаз ацәыргәақәҵаҿы раарыхра ӡырыргеит Гәдоуҭа араион ҩажәа қыҭа. Анхацәа зегьы аныҳәа мызкы шагыз рҽазыҟаҵаразы аамҭа рырҭеит, аха Аацы ақыҭаҟны инхо Хатуна лажәақәа рыла, дара аҽазыҟаҵарақәа ирылагеит ааԥын — раԥхьаӡатәи алаҵарақәа ирықәыршәаны.

Иҵегь авидео

Ихадоу атемақәа