03:15 11 Ԥхынҷкәын 2018
Ишиашоу ицо аефир
  • USD66.24
  • EUR75.71
Авидеонҵамҭақәа

Акьанџьа, амашьына, лего: аԥсуа хәыҷқәа Аҵаа Бабаду иахь асалам шәҟәқәа нарышьҭуеит

Икьаҿу ахьарԥш аиура
76 0 0
© Видео Sputnik

Аҵаа Бабаду иахь ашәҟәы анашьҭра жәларбжьаратәи амш азгәарҭоит ԥхынҷкәын 4 рзы.

Ашықәс ҿыц ааигәахоит, хәыҷи-дуи аҳамҭақәа ирызԥшуп. Ахәыҷқәа ракәзар Аҵаа Бабаду иахь ашәҟәқәа нарышьҭуеит, ргәазыҳәарақәа анҵаны.

Иҵегь авидео

Ихадоу атемақәа