03:24 30 Хәажәкыра 2020
Ишиашоу ицо аефир
  • USD77.73
  • EUR85.74
Авидеонҵамҭақәа

Акьанџьа, амашьына, лего: аԥсуа хәыҷқәа Аҵаа Бабаду иахь асалам шәҟәқәа нарышьҭуеит

Икьаҿу ахьарԥш аиура
162 0 0
© Видео Sputnik

Аҵаа Бабаду иахь ашәҟәы анашьҭра жәларбжьаратәи амш азгәарҭоит ԥхынҷкәын 4 рзы.

Ашықәс ҿыц ааигәахоит, хәыҷи-дуи аҳамҭақәа ирызԥшуп. Ахәыҷқәа ракәзар Аҵаа Бабаду иахь ашәҟәқәа нарышьҭуеит, ргәазыҳәарақәа анҵаны.

Иҵегь авидео

Ихадоу атемақәа