05:35 29 Хәажәкыра 2020
Ишиашоу ицо аефир
  • USD77.73
  • EUR85.74
Авидеонҵамҭақәа

Акоронавирус аҿагыларазы: Урыстәыла Италиа иацхраауеит

Икьаҿу ахьарԥш аиура
Авирустә инфекциа – акоронавирус аҽацәыхьчара (123)
21 0 0
© Видео Ruptly

Ачымазара ҿкы акоронавирус иаҿагыланы ақәаԥараз Урыстәылантәи Италиаҟа амедицинатә цхырааразы идәықәҵоуп жәиԥшь ҳаирплан.

Ачымазара ҿкы акоронавирус аҽацәыхьчаразы ацхырааразы аҳәара ҟаиҵеит Италиа аԥыза- министр Урыстәыла ахада Владимир Путини иареи ҭелла ианеиҿцәажәоз.

Италиа аиҳабыра акарантин аларгалеит, иадыркит аҵараиурҭақәа, атеатрқәа, амузеиқәа, аспорттә хыбрақәа. Аԥсшьаҩцәа рзы атәыла аркуп. Иааидкыланы атәылаҿы COVID-19 зыдбалоу рхыԥхьаӡара 58 нызқьҩык ыҟоуп.

Урыстәыла ацхыраара Италиа атәылауаа ишрыдаркылаз шәахәаԥш ҳвидеонҵамҭаҿы.

Атемақәа:
Авирустә инфекциа – акоронавирус аҽацәыхьчара (123)

Иҵегь авидео

Ихадоу атемақәа