23:15 25 Абҵара 2020
Ишиашоу ицо аефир
  • USD75.47
  • EUR89.89
Авидеонҵамҭақәа

COVID-19 аҟынтә аурыс лаҵа аԥышәарақәа хыркәшоуп. Мҽхакыҭбаалатәи аҭыжьра ианбалаго?

Икьаҿу ахьарԥш аиура
18 0 0
© Видео Sputnik

Ԥхынгәы 20 рзы урыстәылатәи алаҵа хатәгәаԥхарала издызкылаз ахәышәтәырҭа илырҩааит.

Акоронавирус аҟынтә урыстәылатәи алаҵа ԥызшәоз рыҩныҟа ирышьҭит. Аексперимент хыркәшоуп, аха аҵыхәтәантәи аихшьалақәа рыҟаҵара макьана изаауп. Хатәгәаԥхарала алаҵа ҟазҵаз ҩаԥхьа ааԥхьара рырҭоит акыраамҭа иахьышьҭаз Бурденко ихьӡ зху агоспиталь ахь, аҵыхәтәантәи аҭҵаарақәа рымҩаԥгаразы. Анаҩс анализ аҭакқәа рышьҭуеит Гамалеиа ихьӡ зху аҭҵааратә центр ахь – уаҟоуп алаҵа аус ахьадырулаз. Убри ашьҭахь ауп Агәабзиарахьчара аминистрра алаҵа ианазыразхо, мамзаргьы ианазыразымхо. Абарҭқәа зегь анбаҟало, алаҵа мҽхакыҭбаала аҭыжьра ианбалаго – аҭакқәа шәоуеит, шәахәаԥш ҳвидео. 

Иҵегь авидео

Ихадоу атемақәа