08:37 01 Жьҭаара 2020
Ишиашоу ицо аефир
 • USD78.78
 • EUR92.43
А́зҵаара

Шәгәы ишԥаанагои иҟаҵатәузеи Аԥсны афымцамчхара еиӷьхарцаз?

 • Афымца ахә ианаамҭоу ишәалатәуп
  75.0% (12)
 • Афымца ахә ашәара абаҭаху, уизгьы еснагь идырцәоит
  0.0% (0)
 • Акгьы аҽаԥсахуам, ишыҟоу иҟазаауеит
  12.5% (2)
 • Амшынеиқәафымцамч аиҳабыра ԥсахтәуп
  12.5% (2)
Егьырҭ а́зҵаарақәа: 16
Икьаҿу ахьарԥш аиураА́зҵаарақәа зегьы
Алҵшәақәа
Икьаҿу ахьарԥш аиураА́зҵаарақәа зегьы