21:51 29 Лаҵара 2020
Ишиашоу ицо аефир
 • USD70.75
 • EUR78.55
А́зҵаара

Аурысшәа аҵара шԥеиӷьу?

 • акурсқәа ма азыҟаҵаҩцәа рҟны
  50.0% (4)
 • скаип ала абызшәа ныҟәызго ила
  0% (0)
 • ҵараҵара Урыстәылаҟа ацара
  25.0% (2)
 • ухала иуҵароуп
  25.0% (2)
Егьырҭ а́зҵаарақәа: 8
Икьаҿу ахьарԥш аиураА́зҵаарақәа зегьы
Алҵшәақәа
Икьаҿу ахьарԥш аиураА́зҵаарақәа зегьы