08:38 21 Жәабран 2018
Ишиашоу ицо аефир
Цхинвал ақалақь

Цхинвал ақалақь аҟны аграната ԥжәеит

© Sputnik
Адунеиаҿы
Икьаҿу ахьарԥш аиура
10 0 0

Аахыҵ Уаԥстәыла Аҩныҵҟатәи аусқәа рминистрра адырра ҟанаҵеит аҭыԥ змаз ахҭыс аганахь ала.

АҞӘА, хәажәкыра 27 — Sputnik. Цхинвал ақалақь Аҩныҵҟатәи аусқәа русбарҭаҿы аԥжәара ҟалеит. Абри атәы аанацҳаит Южной Осетиа.

"Аԥжәара ҟалеит асааҭ 23.30 рахь инеихьаны еиԥш, амҽышаҽны. Аӡәгьы ԥырхага имоуит", — иҳәеит Аахыҵ Уаԥстәыла Аҩныҵҟатәи аусқәа рминистрра аҷаԥшьаҩ.

Иара иажәақәа рыла аԥжәаратә механизм аус азыруз макьаназ дшьақәыргылам.

Аҩныҵҟатәи аусқәа рминистр ихаҭыԥуаҩ Тарзан Кокоев Sputnik иазааицҳаит "азинхьчаратә органқәа ишьақәдыргылеит иԥжәаз шыгранатаз" ҳәа.

Аԥшааратә уснагӡатәқәа рымҩаԥгара иаҿуп.

Ихадоу атемақәа