07:19 25 Цәыббра 2020
Ишиашоу ицо аефир
  • USD77.18
  • EUR89.98
Адунеи аҿы
Икьаҿу ахьарԥш аиура
13 0 0

Ҩышықәса раԥхьа Сибра, аиланхарҭа Уакит аҟны ахьыԥшааҩцәа ирымԥыхьашәеит икаҳаз аметеорит.

АҞӘА, нанҳәа 10— Sputnik. Аҵарауаа ишьақәдыргылеит аметеорит 98% аиха ишалху, 2% иаанхаз акосмос аҿы зҽеиҿызкаауа аминералқәа ирылхуп. Абри атәы аҩуеит апортал Naked Science.

Аминерал уакитит ахьӡырҵеит, иахьырбаз аҭыԥ иахаршаланы.

"Уакитит макьаназ иҭҵаатәуп еиҳа инарҵауланы", — иҳәеит агеолог, аминералог Виктор Шарыгин.

Уакитит аӷәӷәарала абырлаш еиԥшуп. Аҵарауаа русурақәа ирыцырҵоит.

Ихадоу атемақәа