20:44 18 Рашәара 2019
Ишиашоу ицо аефир
  • USD64.34
  • EUR72.23

Анталиа аԥшаҳәа иацәыхарамкәа 3600 шықәса раԥхьа иӡааҟәрылаз аӷба рыԥшааит

CC0
Адунеиаҿы
Икьаҿу ахьарԥш аиура
25 0 0

Анталиатәи Амшынбжьаратә университет археологцәа Анталиа аԥшаҳәа иацәыхарамкәа 3600 шықәса раԥхьа иӡааҟәрылаз аӷба ахәҭақәа рыԥшааит.

АҞӘА, мшаԥы 11 - Sputnik. Тоннаки бжаки абҩа мҩанызгоз ахәаахәҭратә ӷба ӡааҟәрылеит 3600 шықәса раԥхьа. Иара уажәы археологцәа ирыԥшааит Ҭырқәтәыла амшынԥшаҳәаҿы. Абри атәы аанацҳауеит РИА Новости.

14-метра иҟаз аӷба адунеиаҟны раԥхьаӡа акәны ааглыхратә тауар мҩаԥнагон ҳера ҟалаанӡа 1600 шықәса раԥхьа.

Аӷба рыԥшааит Анталиатәи Амшынбжьаратә университет археологцәа. Дара ргәаанагарала аӷба Егеитәи амшын ахь ахы хан, аԥшатлакә иахҟьаны иӡааҟәрылеит.

Ихадоу атемақәа