Анталиа аԥшаҳәа иацәыхарамкәа 3600 шықәса раԥхьа иӡааҟәрылаз аӷба рыԥшааит

CC0 / / Анталия
Анталия - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Анталиатәи Амшынбжьаратә университет археологцәа Анталиа аԥшаҳәа иацәыхарамкәа 3600 шықәса раԥхьа иӡааҟәрылаз аӷба ахәҭақәа рыԥшааит.

АҞӘА, мшаԥы 11 - Sputnik. Тоннаки бжаки абҩа мҩанызгоз ахәаахәҭратә ӷба ӡааҟәрылеит 3600 шықәса раԥхьа. Иара уажәы археологцәа ирыԥшааит Ҭырқәтәыла амшынԥшаҳәаҿы. Абри атәы аанацҳауеит РИА Новости.

14-метра иҟаз аӷба адунеиаҟны раԥхьаӡа акәны ааглыхратә тауар мҩаԥнагон ҳера ҟалаанӡа 1600 шықәса раԥхьа.

Аӷба рыԥшааит Анталиатәи Амшынбжьаратә университет археологцәа. Дара ргәаанагарала аӷба Егеитәи амшын ахь ахы хан, аԥшатлакә иахҟьаны иӡааҟәрылеит.

Ажәабжьқәа зегьы
0