10:04 18 Нанҳәа 2019
Ишиашоу ицо аефир
 • USD66.00
 • EUR73.22
Игорь Додон

Додон инапынҵақәа шнимыжьуа атәы иҳәеит

© Sputnik / Miroslav Rotari Читать далее: https://ru.sputnik.md/news/20190608/26295160/Prezident-Moldovy-ne-raspustit-v-subbotu-parlament--.html
Адунеиаҿы
Икьаҿу ахьарԥш аиура
15 0 0

Молдова ахада Игор Додон аҳәамҭа ҟаиҵеит ақәыӷәӷәара ду ширҭогьы атәыла ахада инапынҵақәа шнимыжьуа атәы иҳәеит.

АҞӘА, рашәара 10 - Sputnik. Молдова ахада Игор Додон аҳәамҭа ҟаиҵеит ԥхьатәара ацаразы арзаҳал шимыҩуаз. Абри атәы аанацҳауеит Sputnik Молдова.

Додон иҳәеит иҭыԥ иамхразы авариантқәа хԥа шыҟоу: ирбаандаҩра, иҭаацәа рыршәара, ихаҭа иаԥырхра.

"Сҭаацәа сыманы атәыла салҵып ҳәа игәыӷуазаргьы башоуп. Мап. Сара сахьыҟоу сыҟоуп. Аҵыхәтәантәи амшқәа рзы исырҭо анырра бааԥсгьы сацәшәом, сҭыԥгьы сахыҵуам. Саԥырырхыр шрылшогь здыруеит. Зыҟны аус сымоу еилыскаауеит", - иҳәеит иара.

Урыстәыла ААР Молдоватәи аполитикатә кризис ахҳәаа анаҭеит. Иазгәанаҭеит Москва аҭагылазаашьа ҭышәынтәалап ҳәа ишгәыӷуа. Уи азы мҩак ауп иҟоу – аполитикатә мчрақәа зегьы реицәажәара.

Асоциалистцәа рпартиеи аблок ACUM асабша апарламенттә еиҳара еиҿыркааит. Атәыла ауааԥсыра аиҳабыра ҿыц роуит ахаа Аконституциатә ӡбарҭа уи иашам ҳәа иқәгылеит. Апарламент уи аҭакс иахьазы амчраҿ иҟоу Адемократиатә партиа аӡбарҭа ахы ианархәеит амчра анапахьы аагаразы ҳәа рҳәеит.

Молдавиа ахада Игор Додон Аконституциатә ӡбарҭа аӡбамҭа амчра анапахьы аагароуп иаанаго ҳәа иҳәеит.

 

Ихадоу атемақәа

 • Акәашара абызшәа, иара иаҵоу ажәа жәлар рҭоурых аазырԥшуа амыругақәа иреиуоуп. Аха рхы ишԥадырхәо ҳаамҭазы ари амыруга, инанагӡома иара ихадароу ароль - амилаҭтә культуреи абызшәеи ауаа рылааӡараҿы, мамзаргьы аҽырбара акәу еиҳахаз? Абарҭ азҵаарақәа рзы лгәаанагара аалырԥшуеит Sputnik аколумнист Есма Ҭодуа.

  4
 • Аԥсуаа наџьнатә аахыс ирыман ажәаҳәара атрадициа дуқәа. Уи лымкаала рҵеицәа ирыларааӡон. Аԥсуаҭҵааратә институт аетнологиа аҟәша аҭҵаарадырратә усзуҩ Марина Барцыцԥҳа иҳадылгалоит ари аҟазара ҳажәлар рҿы знеишьас, чыдарақәас иамаз, иахьатәи аамҭазы тенденциас изну.

  33
 • Нестор Лакоба сасра дыззаауаз анхаҩ нага, зеиԥшыҟамыз ашәарыцаҩ, Бзыԥҭа аҳаблан ҳаҭыр ду зқәыз, зажәа ҟәышыз, ажәлар ззыӡырҩуаз, аха 37-тәи ашықәс еиқәаҵәақәа раан харада ахара зыдҵаны идырӡыз Маҳҭы Ислам-иԥа Бениа (Кьахьыриԥа) иҭоурых дазааҭгылеит иашьа иԥа имоҭа Беслан Бениа.

  172