08:36 04 Ԥхынгәы 2020
Ишиашоу ицо аефир
  • USD70.50
  • EUR79.22
Адунеи аҿы
Икьаҿу ахьарԥш аиура
17 0 0

Змагнитуда 6,9 балл иҟаз адгьылҵысра ҟалеит Индонезиа амҽыша, ԥхынгәы 7 рзы.

АҞӘА, ԥхынгәы - 8, Sputnik. Змагнитуда 6,9 балл иҟаз адгьылҵысра аҭыԥ аман Индонезиа, амҽыша, ԥхынгәы 7 рзы ҳәа аанацҳауеит РИА Новости, Индонезиа аметеорологиеи, аклиматологиеи агеофизикеи Рмилаҭтә усбарҭа адыррақәа ҵаҵӷәыс иганы.

Аԥхьатәи адгьылҵысра азгәаҭан асааҭ 15:00 рзы (18:08 москватәи аамҭала). Асеисмологцәа ишырҳәо ала, адгьылҵысра ахыҵхырҭа 24 километр адгьыл иҵан. Аиланхарҭатә ҭыԥ Тернате 129 километр иацәыхаран.

Аԥсыҭбарақәеи арбгарақәеи ртәы ҳәа дырра ыҟам.

Рашәарамзазы арегион аҿы акыр дгьылҵысра аҭыԥ рыман. 7,3 балл иҟаз адгьылҵысра азгәаҭан Банда амшын аҿы.

 

Ихадоу атемақәа