02:59 04 Нанҳәа 2020
Ишиашоу ицо аефир
  • USD74.16
  • EUR87.23
Адунеи аҿы
Икьаҿу ахьарԥш аиура
3 0 0

Ахҭыс аҭыԥ аман аминистр дызҭаз аҳаирплан Су-27 ескортла Москваҟа Калининградынтәи ианаауаз.

АҞӘА, нанҳәа 14 - Sputnik. НАТО анырҵәага F-18 аҽазышәара мҩаԥнагеит Урыстәыла атәылахьчара аминистр Сергеи Шоигу дызҭаз аҳаирплан Балтикатәи амшын ианахаԥраауаз аҽазааигәанатәырц. Абри атәы аанацҳауеит РИА Новости.

Урыстәыла атәылахьчара аминистрра аҩашаҽны ахҭыс авидео цәырнагеит.

НАТО аанырҵәага F-18 аҽазышәара мҩаԥнагеит Урыстәыла атәылахьчара аминистр Сергеи Шоигу дызҭаз аҳаирплан Су-27 Балтикатәи амшын ианахаԥраауаз аҽазааигәанатәырц, аха иԥхьацан.

Ихадоу атемақәа