11:10 28 Абҵара 2020
Ишиашоу ицо аефир
  • USD75.86
  • EUR90.46
Адунеи аҿы
Икьаҿу ахьарԥш аиура
9 0 0

Аԥара рацәаны аҳәаа ахыгараан уажәшьҭарнахыс уаанӡеиԥш аҳазалхратә декларациа ахарҭәаара азхом.

АҞӘА, жәабран 4 – Sputnik. Ахатәхаҿқәа Евразиатәи аекономикатә еидгыла аҳәаа рахысраан аԥара ахыгара аԥҟарақәа рҽеиҭаркит. Аидгыла иалахәылоуп Урыстәылагьы.

Иахуго аԥара 100 000 доллар иреиҳазар, аҳазалхратә декларациа ахарҭәаара адагьы аԥарақәа ахьынтәааго азы адокументқәагьы ыҟазароуп, рҳәеит Урыстәыла Афедералтә ҳазалхратә маҵзураҿы.

Аԥҟара ҿыцқәа алагалоуп аҳәаа иахырго аԥарақәа атерроризм ацхыраара анамҭарц, иара убас ацәгьоуратә феида алегализациа азумхарц азы.

ЕАЕС иалахәылоуп атәылақәа хәба: Урыстәыла, Ермантәыла, Белоруссиа, Ҟазахстан, Киргизиа.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

Ихадоу атемақәа