10:13 10 Мшаԥы 2020
Ишиашоу ицо аефир
  • USD74.61
  • EUR81.09
Адунеи аҿы
Икьаҿу ахьарԥш аиура
10 0 0

Су-25 – аибашьра адәаҿы аршьаҟауа адгылара рызҭо ҳаирплан-жәылаҩуп. Урыстәыла иара хьыӡ ҷыданы иамоуп "Грач".

АҞӘА, жәабран 20 – Sputnik. Липецк амҵаҿтәи арратә ҳаирбаӷәазаҿы арҵагатә ҳаирплан Су-25 амца акит. Абри атәы аанацҳауеит РИА Новости.

Ахҭыс аҭыԥ аман жәабран 19 рзы, аҳаирплан ашьҭыԥраара-ртәаратә цәаҳәаҟынтә ианықәҵуаз.

Аԥрыҩцәа рҩыџьагьы амца зкыз аҳаирплан ааныжьра иахьӡеит.

Су-25 – аибашьра адәаҿы аршьаҟауа уахи-ҽни адгылара рызҭо, иарбо акоординатқәа рыла аобиектқәа ықәызхуа ҳаирплан-жәылаҩуп. Урыстәыла иара хьыӡ ҷыданы иамоуп "Грач".

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

Ихадоу атемақәа