01:55 03 Рашәара 2020
Ишиашоу ицо аефир
  • USD68.98
  • EUR76.78
Адунеи аҿы
Икьаҿу ахьарԥш аиура
Ачымазара ҿкы – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау (470)
17 0 0

Италиа аиҳабыра акарантин аларгалеит, иадыркит аҵараиурҭақәа, атеатрқәа, амузеиқәа, аспорттә хыбрақәа. Аԥсшьаҩцәа рзы атәыла аркуп.

АҞӘА, хәажәкыра 16- Sputnik. Италиа авирус ҿкы COVID-19 иахҟьаны 368-ҩык ауаа ҭахахьеит уахыки-ҽнаки иалагӡаны ҳәа аанацҳауеит РИА Новости атәыла аграждантә хьчара аиҳабы Анџьело Боррелли иажәақәа ҵаҵӷәыс иганы.

Зынӡа иааидкыланы ара 1809 ԥсыҭбара ыҟоуп.

Астатистика инақәыршәаны, 252 ԥсыҭбара Ломбардиа иақәшәоит. Иааидкыланы атәылаҿы COVID-19 зыдбалоу рхыԥхьаӡара 20000-ҩык ыҟоуп.

Италиа аиҳабыра акарантин аларгалеит, иадыркит аҵараиурҭақәа, атеатрқәа, амузеиқәа, аспорттә хыбрақәа. Аԥсшьаҩцәа рзы атәыла аркуп.

Иара убас шәаԥхьар шәылшоит: 

Атемақәа:
Ачымазара ҿкы – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау (470)

Ихадоу атемақәа