02:55 27 Абҵара 2020
Ишиашоу ицо аефир
  • USD75.45
  • EUR90.03
Адунеи аҿы
Икьаҿу ахьарԥш аиура
4 0 0

Ажьырныҳәа 22, 2020 шықәсазтәи аусԥҟа инақәыршәаны Урыстәыла аԥыза-министр жәҩык ахаҭыԥуаа имоуп.

АҞӘА, абҵара 9 - Sputnik. Урыстәыла ахада Владимир Путин аусԥҟа инапы аҵеиҩит аԥыза-министр ихаҭыԥуаа жәаҩык рҟынӡа рхыԥхьаӡара иацҵазарц ҳәа аанацҳауеит РИА Новости.

Адокумент Кремль асаит аҿы икьыԥхьуп.

Ажьырныҳәа  22,  2020 шықәсазтәи аусԥҟа инақәыршәаны Урыстәыла аԥыза-министр жәҩык ахаҭыԥуаа имоуп.

"Ишьақәырӷәӷәазааит: Урыстәылатәи Афедерациа аԥыза-министр Урыстәылатәи Афедерациа аԥыза-министр актәи ихаҭыԥуаҩ; Урыстәылатәи Афедерациа аԥыза-министр ихаҭыԥуаҩ, Мрагылара аҟны Урыстәылатәи Афедерациа ахада азинмчы змоу ихаҭарнак;  Урыстәылтәи Афедерациа аԥыза-министр ихаҭыԥуаҩ, Урыстәылатәи Афедерациа аиҳабыра раппарат анапхгаҩы налаҵаны жәаҩык ахаҭыԥуаа имазааит", - аҳәоит адокумент аҿы.

Аусԥҟа амчра аиуеит анапы анаҵаҩха инаркны.

Ихадоу атемақәа