16:01 23 Ажьырныҳәа 2021
Ишиашоу ицо аефир
  • USD74.36
  • EUR90.41
Адунеи аҿы
Икьаҿу ахьарԥш аиура
8 0 0

Акоронавирус хызҽуа амаҭәашьар ҿыц аҭҵааразы аусурақәа еицымҩаԥыргон анемеци ашвед ҵарауааи.

АҞӘА, ажьырныҳәа 5 - Sputnik. Агиперхолестеринемиа рыхәышәтәразы рхы иадырхәо афлувастатинқәа акоронавирус ахҽра рылшоит ҳәа аанацҳауеит РИА Новости. Абри азы анемеци ашвед ҵарауааи иҟарҵаз рыҭҵаамҭа кьыԥхьын апортал MedRxiv аҿы.

Аҟазауаа иаадырԥшит афлувастатин акоронавирус злаҽыз ахацқәа анырра шрынаҭо, урҭ SARS-CoV-2 аиҭарҿиара шрылнамыршо.

Уи адагьы, астатинқәа рыла ирхәышәтәуаз COVID-19 злоу апациентцәа еиҳа еиӷьны ачымазара ишалҵыз ааԥшит.

Аҵарауаа ишазгәарҭо ала, арҭ аҭҵаамҭақәа рылҵшәақәа идыршаҳаҭуеит афлувастатин акоронавирус злоу ауаа ԥырхага шрынамҭо, уи адагьы рчымазара еиҳа еиӷьны ихнаҽыр шалшо.

Ихадоу атемақәа