07:56 14 Мшаԥы 2021
Ишиашоу ицо аефир
  • USD77.25
  • EUR91.92
Адунеи аҿы
Икьаҿу ахьарԥш аиура
11 0 0

Хәажәкыра 22, 2020 шықәсазы автомашьынатә федералтә мҩа А–147 Џьубга – Шәача – Аԥсны аҳәаа Лазаревтәи араион аҿы адгьыл ҳәазаны амҩаду ахәҭак ықәнагеит.

АҞӘА, хәажәкыра 24 - Sputnik. Адгьылҳәазара ахьыҟалаз Афедералтә мҩа ахәҭа ахыкәшарҭа амаӡам, ара аҭагылазаашьа ҷыда арежим алагалахоит ҳәа аанацҳаит уаанӡа Амҩақәа рхылаԥшра афедералтә усбарҭа "Черноморье" апресс-маҵзура.

Хәажәкыра 22, 2020 шықәсазы автомашьынатә федералтә мҩа А–147 Џьубга – Шәача – Аԥсны аҳәаа (157 км + 500 – 158 км +500) Лазаревтәи араион аҿы адгьыл ҳәазаны амҩаду ахәҭак ықәнагеит, арӷәӷәага ҭыӡқәа ҵнашәааит, амҩа ахаҭа иақәыз акаҭран ахнаҳәеит

Хәажәкыра 23 рзы ара еиҿкаахеит ареверстә ныҟәара.

Адгьыл аҳәазара аанкыларазы иқәдыршәит аӡы злымсуа аматериал ала. Адгьыл аҳәазара ахымҩаԥгашьа ҭырҵаауеит аҟазауаа атехникатә ӡбашьа адкыларазы, амҩа аиҭашьақәыргылараз ауснагӡатәқәа мҩаԥысуеит.

Аҭагылазашьа хылаԥшра арҭоит Шәача ахада Алексеи Копаигородски зхадараҿы дыҟоу акомиссиа.

Ихадоу атемақәа