13:10 24 Цәыббра 2021
Ишиашоу ицо аефир
  • USD72.72
  • EUR85.20
Адунеи аҿы
Икьаҿу ахьарԥш аиура
6 0 0

Аҵыхәтәантәи ԥшьымш рыла ҭырқәтәылатәи 30 провинциа рҟны амцакрақәа зхыҵәаз абнарақәа 88 ҭыԥ хылаԥшра аҭоуп. Егьырҭ аҭыԥқәа рҟны амцарцәара ишаҿыц иаҿуп.

АҞӘА, нанҳәа 1 - Sputnik. Бодрум иҟоу амцакрақәа ирыхҟьаны асасааирҭақәа хԥа рҟынтәи аԥсшьаҩцәа хыргеит, ҳәа аанацҳауеит DHA амаҵзура.

Амаҵзура ишаҩуа ала, иқәыз аԥша иахҟьаны амца аҽарҭбааит Ичмелер аквартал аҟны.

Уи аан иазгәаҭоуп, асасааирҭақәа рзы шәарҭара шыҟамыз.

Аҵыхәтәантәи ԥшьымш рыла ҭырқәтәылатәи 30 провинциа рҟны амцакрақәа зхыҵәаз абнарақәа 88 ҭыԥ хылаԥшра аҭоуп. Амца арцәара иаҿуп апровинциақәа: Адане, Анталиа, Каисери, Киутахье, Мерсине, Мугле, Османие рыҟны.

Иара убасгьы иазгәаҭан аԥсабаратә рыцҳара иахҟьаны 410-ҩык ааха шроуз.

Ҭырқәтәыла ахада Таип Ердоган иҳәеит аҭагылазаашьа хылаԥшра шаиҭо.

Ихадоу атемақәа