Изыԥсоузеи аԥсуа чара аура?

Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Ииасит ҭагалан, иааигәахоит ашықәс ҿыц аныҳәа, ус анакәха сынтәатәиала ачарақәа ианраԥсакымҭаз аамҭагьы маҷ-маҷ инаскьоит.

Аԥсуа чара – ари акәашареи ашәаҳәареи зцу, ауаа рацәа злахәу ныҳәа дууп. Иахьатәи аԥсуа чара акыр иацәыхароуп традициала аԥсуаа имҩаԥыргоз ачара. Зегь раԥхьаӡа иргыланы ачарахь иааԥхьоу ауаа рхыԥхьаӡарала, насгьы аҭацаагара амҩаԥгашьала. Ҩажәашықәса раԥхьа, ҿыц еибагаз абанкеттә зал аҟны еиваргыланы ачара мҩаԥысуа уаҩы ихахьы изаамгозҭгьы, иахьа уи иахәҭоу ак акәны иахәаԥшуеит.

Ачарақәа еиҳа ианырацәоу ҭагалан амзақәа рзы, лассы-лассы иуԥылоит ажәлар рҟны ачарақәа рхыԥхьаӡара арацәара иахҟьаны збиуџьеттә ҭагылазаашьа иахашшаауа ауаа.

Ауаажәларратә палата алахәцәа аҵыхәтәантәи реизараҿы ачарақәеи аԥсхәарақәеи рызҵаара шьҭырхит, ажәалагалагьы ҟарҵеит ачарақәа ашәахтә  рыдҵазарц, уахь иааԥхьоу ауаа рхыԥхьаӡара 300-ҩык ианреиҳаха.

Ажәабжьқәа зегьы
0