Аҭагылазаашьа ҷыдақәа рзы аминистрра: амцакра зыхҟьаз фымца еиҿҟьароуп

© Sputnik / Томас ТхайцукАҟәатәи аџьармыкьаҿы ажьырныҳәа 29 аухазы иҟалаз амцакра
Аҟәатәи аџьармыкьаҿы ажьырныҳәа 29 аухазы иҟалаз амцакра - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
Yandex newsTelegram
Афымца аҭелқәа реиқәылара иахҟьеит ҳәа ргәы иаанагоит аԥсуа еиқәырхаҩцәа Аҟәатәи аџьармыкьаҿы иҟалаз амцакра.

АҞӘА, ажь 30 — Sputnik, Роберт Џьопуа. Аҟәатәи аџьармыкьаҿы ажьырныҳәа 29 аухазы иҟалаз амцакра афымцатә ҭелқәа реиқәылара иахҟьар ауан ҳәа Sputnik акорреспондент изааицҳаит Аԥсны аҭагылазаашьа ҷыдақәа рзы аминистр актәи ихаҭыԥуаҩ Тигран Делибалтиан.

Аҟәатәи аџьармыкьа хада азааигәара хыбрақәак амца ркит

"Амца быжь-хыбрак амҽханакит — иааидкыланы 1200 метра ԥшьыркца зҵакуа адәқьанқәеи ашьҭаҵарҭақәеи"́, — иҳәеит Делибалтиан.

Аминистр актәи ихаҭыԥуаҩ иажәақәа рыла, аҭыԥ аҟынтә иахәҭаз аматериалқәа ган, Аҳәынҭқарратә наплакы "Абхазенергонадзори" Аҟәа ақалақь аусҭҵааратә усбарҭеи рахь ишьҭын.

Амца арцәара иалахәын 50-ҩык аиқәырхаҩцәа, амцарцәага машьынақәа ҩба, амцарцәаратә автоцистернақәа ааба. Амца иҟанаҵаз ааха макьана ишьақәыргылам.

© Sputnik Томас ТхайцукПоследствия пожара на центральном рынке. Фото с места события.
1/6
Последствия пожара на центральном рынке. Фото с места события.
© Sputnik Томас ТхайцукПоследствия пожара на центральном рынке. Фото с места события.
2/6
Последствия пожара на центральном рынке. Фото с места события.
© Sputnik Томас ТхаҟцукПоследствия пожара на центральном рынке. Фото с места события.
3/6
Последствия пожара на центральном рынке. Фото с места события.
© Sputnik Томас ТхаҟцукПоследствия пожара на центральном рынке. Фото с места события.
4/6
Последствия пожара на центральном рынке. Фото с места события.
© Sputnik Томас ТхайцукПоследствия пожара на центральном рынке. Фото с места события.
5/6
Последствия пожара на центральном рынке. Фото с места события.
© Sputnik Томас ТхаҟцукПоследствия пожара на центральном рынке. Фото с места события.
6/6
Последствия пожара на центральном рынке. Фото с места события.
1/6
Последствия пожара на центральном рынке. Фото с места события.
2/6
Последствия пожара на центральном рынке. Фото с места события.
3/6
Последствия пожара на центральном рынке. Фото с места события.
4/6
Последствия пожара на центральном рынке. Фото с места события.
5/6
Последствия пожара на центральном рынке. Фото с места события.
6/6
Последствия пожара на центральном рынке. Фото с места события.
Ажәабжьқәа зегьы
0