Америка атәылауаҩ 200 метра дыӡсит иҵааршәу аӡы иалахаз аласба аԥсы аиқәырхаразы

Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Еиду Америкатә Штатқәа рҟны аҟәарахьчаратә усбарҭа аусзуҩы 200 метра дыӡсит иҵааршәу аӡы иалахаз аласба аԥсы аиқәырхаразы. Шәахәаԥш уи шымҩаԥысуаз.
Ажәабжьқәа зегьы
0