Столтенберг еиқәиԥхьаӡеит НАТО амчрақәа реизырҳара мзызқәас иамоу

Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аҩада-атлантикатә алианс (НАТО) Иенс Столтенберг иеиҭеиҳәеит алианс амчрақәа реизарҳара мзызқәас иамоу, насгьы урҭ рхыԥхьаӡара иахьынӡацло.
Ажәабжьқәа зегьы
0