Зымчхара дуу ациклон "Пем" ацәырҵра адунеиаҿ аклимат аԥсахра иахароуп

© REUTERS / Kris ParasВануату ациклон "Пем" иҟанаҵаз ааха. Архивтә фото.
Вануату ациклон Пем иҟанаҵаз ааха. Архивтә фото. - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Вануату асабша ашьыжь иҟалаз атропикатә циклон "Пем" ахарала аа-ҩык ҭахеит. Арыцҳара иақәшәаз рхыԥхьаӡареи ааха зауо аҭыԥқәеи еиҳахар алшоит.

АҞӘА, хәжәк 13 – Sputnik. Вануату ахада Балдвин Лонсдеил зымчхара дуу ациклон "Пем" ацәырҵра зхароу адунеи аҟны аклиматтә ҭагылазаашьа аиҭакрақәа роуп иҳәеит ашәахьаҽны. Абри атәы аанацҳауеит РИА Новости.

"Аклимат аҽеиҭакра ахарала Вануату арыцҳара ҟалеит", – иаарышьҭуеит РИА Новости Лондсеил иажәақәа ааго.

Вануату ахадара иаарышьҭуа аинформациала асабша ашьыжь иҟалаз аԥсабаратә рыцҳара ааҩык агеит. Атәыла амчра арыцҳара иақәшәаз рхыԥхьаӡара еизҳар алшоит ҳәа аарыцҳаит.

Вануату аҳҭнықалақь атәылауаа рыҩнқәа 90% рҟынӡа аӡы рылалеит, еилаҳаит. Араионқәа рыҟны афымца анеиразы апроблемақәа ыҟоуп. Порт Вила аевакуациатә центрқәа рҟны жәа-нызқьҩык рҟынӡа ауаа ыҟоуп.

Ажәабжьқәа зегьы
0