Амра атыҩ акра. Ирццаку авидеонҵамҭа

Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Адгьыл ауааԥсыра хәажәкыра 20 рзы амра атыҩ акра рбар рылшон. Шәахәаԥш ирццаку авидеоверсиа аҟны ари аԥсабаратә цәырҵра шымҩаԥысуаз.
Ажәабжьқәа зегьы
0