Амцарцәаҩцәа Сҭамԥыл ақалақь аҟны амца зкыз автобус ласы дырҵәеит

Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
26 метра иҟоу автобус ласы - аметробус - Сҭамԥыл ақалақь амҩақәа руак аҟны амца акит. Шәахәаԥш авидео аҟны амцарцәаҩцәа амца шдырцәоз.
Ажәабжьқәа зегьы
0