Аҟәатәи ашколхәыҷқәа аррамаҵура ишазыҟаҵоу аадырԥшит

Анапаҵаҩра
Yandex newsTelegram
Аҳҭнықалақь ашколхәыҷқәа рхы аладырхәит Аџьынџьтәылатә еибашьра ду аҿы аиааира 70 шықәса ахыҵра иазку арратә цәаҳәа ақәсразы аилабра.

Аицлабра хықәкы хадас иамоуп – аиҳабыратә классқәа рҿы аҵара зҵо аҿар арратә-патриоттә ааӡара рыҭара. Аицлабра рхы аладырхәит аҟәатәи ашколқәа зегь рҿынтә 10-11-тәи аклассқәа рҵаҩцәа. Гәыԥцыԥхьаӡа 15-ҩык ахәыҷқәа алоуп.

Аицлабрақәа мҩаԥысит Диоскураа рыԥшаҳәаҟны, идырым аибашьҩы ибаҟа аҿаԥхьа. Аицлабраҿы аиааира ргеит аҟәатәи абжьаратә школ № 4 аҵаҩцәа. Уи иаанаго – дара ракәхоит мшаԥымза 28 рзы имҩаԥысуа ареспубликатә еицлабраҿы Аҟәа ахьӡала ақәгылара азин змоу.

Ажәабжьқәа зегьы
0