Владислав Арӡынба: иԥсҭазаараҟынтәи афактқәа, ахҭысқәа, ахәыцрақәа

Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Владислав Арӡынба – Аԥсны Раԥхьатәи ахада, иналукааша аҵарауаҩ, аҳәынҭқарратәи аполитикатәи усзуҩ, Аԥсны аразҟы зчаԥаз. Иахьа уи диижьҭеи 70 шықәса ҵит.

Аԥсны Раԥхьатәи ахада Владислав Арӡынба диит лаҵарамза 14, 1945 шықәсазы Алада Ешыра ақыҭан. Владислав Арӡынба акыр шықәса инеиԥынкыланы Москва аус иуан, СССР Аҭҵаарадырраақәа ракадемиа иатәу Мрагылараҭҵаара аинститут аҿы. 1988 шықәсазы Арӡынба Аԥсныҟа дхынҳәуеит, Аԥсуаҭҵааратә институт аиҳабыс дҟарҵоит. Убри ашықәсан Аԥсны Иреиҳаӡоу Ахеилак адепутатс далырхуеит, 1989 шықәсазы - СССР жәлар рдепутатс. 1990 шықәсазы Владислав Арӡынба Аԥсны Иреиҳаӡоу Асовет ахантәаҩыс дҟарҵеит. Аԥсны Аџьынџьтәылатә еибашьра аамҭазы Владислав Арӡынба Аԥсны арбџьарымчқәа хадара рзиуан. 1994 шықәсазы Владислав Арӡынба Аԥсны ахадас далхын, 1999 шықәсазы ҩынтәны Аԥсны ахадас далхын.

Аҳәынҭқарратәии аполитикатәии усзуҩ Владислав Арӡынба иԥсҭазаара далҵит 65 шықәса дшырҭагылаз, хәажәкыра 4, 2010 шықәсазы. Уи анышә дамадоуп иқыҭа гәакьа Ешыра, хәажәкыра 9, 2010 шықәсазы, Гәымсҭатәи ажәылараан иҭахаз аибашьцәа рааигәара.

Ажәабжьқәа зегьы
0