Атурситтә индустриа аусзуҩцәа Аԥсны реиҳа изҭаауа аҭыԥқәа алыркааит

© Sputnik Томас ТхайцукАӡиа Риҵа.
Аӡиа Риҵа. - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аԥсны аԥсабаратәии аҭоурыхтәии аблахкыгарҭақәа рыла ибеиоуп, атуристтә индустриа аусзуҩцәа ареспубликаҟны еиҳарак изҭаауа аҭыԥқәа еиқәырыԥхьаӡеит.

АҞӘА, рашә 9 – Sputnik, Асҭанда Арӡынԥҳа. Аԥсны атуристцәа аднаԥхьалоит еиҳаракгьы аԥсабара аԥшӡарала. Атәылаҟны ирацәоуп убла хызкуа аԥсабаратә ԥшӡарақәа ҳәа азгәалҭоит атуристтә агентра аиҳабы Елизавета Маланиаԥҳа. Иара убасгьы атәылаҟны аҿиара амоуп адинтә туризм, зықьҩыла анцәаимҵахырхәацәа есышықәса Аԥсны ақьырсиантә цқьаҭыԥқәа ирҭаауеит лҳәеит Маланиаԥҳа.

Иара убри аамҭазы лара лгәаанагарала ареспубликаҟны рхы иадырхәом атурист индустриа арҿиаразы иҳамоу алшамҭақәа жәпакы.

"Атәыла акультуреи абзазареи иахьынӡахәҭоу ҳасасцәа рырбара ҳзалыршом. Ареспубликаҟны иахьа уажәраанӡагьы иҟам аетникатә туризм арҿиаразы апрограмма. Аԥсуаа, ажәлар, инагӡаны рыԥсҭазаашьа убарц уҭахызар ақыҭаҟны унеироуп.  Иахьанӡа аетникатә туризм знапы алаку хаз иго ахатәхаҿқәа роуп, дара убарҭгьы  аҳәынҭқарратә дгылара рымазар, абри аусхк аизырҳара рылдыршон", – ҳәа дазааҭгылан иазгәалҭеит Маланиаԥҳа.

Аԥсны ахьӡ ҭызго, брендк аҳасабала еицырдыруа ракәны рыӡбахә лҳәеит аӡиа Рица, Афон Ҿыц, Пицунда. Ашьхатә ԥсшьара абзиабаҩцәа рзы аӡыргареи аларҵәара бзиеи рымоуп  Ауадҳара, аӡиа Мзы, "абыжьӡиак ркаршәра". Ҳәарада, арҭ аҭыԥқәа ареспубликазы визиттә дырганы иҟоуп ҳәа азылыԥхьаӡоит Маланиаԥҳа.

Аӡиа Риҵа - Sputnik Аҧсны
Риҵатәи аҳәырԥсарра ҩажәамш рыла аа-миллионк аԥара арҳаит

Елизавета Маланиаԥҳа лгәаанагара дадгылоит аекскуриамҩаԥгаҩ Џьумбер Гәниа. Аԥсны аҭааҩцәа иара ирыдигалоит хымԥада Афон Ҿыц, Рица, Ауадҳара рбарц, иара убас Пыв ихаларц, Абрыскьыл иҳаԥы иазнеирц. Атуристцәа иара убасгьы ирыдгалазароуп аҭыԥантәи  ачыслых, Аԥсны уҟаны аԥсуа чашәи аҭыԥантәи аҩыцқьеи ргьама мбакәа ацара иашам ҳәа азгәеиҭеит аекскурсиамҩаԥгаҩ.

"Ҳтәыла хәыҷуп, аха аԥшӡарақәа рацәоуп. Уи азы еснагь изҭаауа, зегь еицырдыруа аҭыԥқәа рымацара ракәым ибалатәу, иҟоуп макьана ауаа ирыдҳамгалац аҭыԥ хазынақәагьы. Иаҳҳәап: Мрагыларатәи Аԥсны аҭыԥцқьақәа. уахь аныҟәарақәа рацәак мҩаԥыргом, аха инеиз, избаз акраамҭа ихашҭраны дыҟам", ҳәа иҳәеит Џьумбер Гәниа.

Иара иажәақәа рыла, Аԥсны ахазынарақәа зегьы  удырырц азы ҩы-мчыбжь иреиҵамкәа ара уҟазароуп. Аԥсны аԥсабара аԥшӡара анулаҽлак ашьҭахь уиасыр алшоит амшын аҟәараҿы аԥсшьарахь.

Ажәабжьқәа зегьы
0