Ахашаҽны Аҟәа иаатуеит раԥхьатәи аԥхынтәи акинотеатр

© flickr.comКиноэкран.
Киноэкран. - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Раԥхьатәи аԥхынтәи акинотеатр ахәаԥшыҩцәа рыдкылара иазыхиоуп. Уаанӡа акинотеатр аартра иахган аҳауатә ҭагылазаашьақәа ирыхҟьаны.

АҞӘА, пхн 1 — Sputnik, Асҭанда Арӡынԥҳа. Аԥхынтәи акинотеатр аартра мҩаԥысраны иҟоуп ахаша, ԥхынгәы 1, 20.00 сааҭ рзы ҳәа  акорреспондент илзаалыцҳаит Аҿари аспорти  рзы Аилак азанааҭуаҩ хада Оксана Ԥачлиаԥҳа.

"Ҳара ҳахиоуп, раԥхьатәи ахәаԥшыҩцәагьы ҳарзыԥшуп. Уаҵәтәи ахәылԥаз азы амш бзиахоит ҳәа адырра ҳамоуп, убри азы агәра аагоит акинотеатр аартра хымԥада имҩаԥысып ҳәа. Иахьазы акинотеатр аартра ҳазыхиоуп, иахәҭаны иҟоу атехника ақәыргылара иаҿуп аҟазацәа", — азгәалҭеит Ԥачлиаԥҳа.

Уаанӡа Аҿари аспорти  рзы Аилак аспециалист хада Есма Кәыҵниаԥҳа ишаалыцҳахьаз ала, Аҟәа амшын аԥшаҳәаҟны   зусура хацзыркуа аԥхынтәи акинотеатр аҟны асеансқәа мҩаԥгахалоит иҩшо арыцхәқәа инарықәыршәаны, ԥхынгәы 30 рҟынӡа.

Аԥхынтәи акинотеатр аартра раԥшьгамҭоуп Аҟәа ақалақь Ахадара Аҿари аспорти рзы Аилак.

Ажәабжьқәа зегьы
0