Ахәырмарҩа аҟаҵашьа

Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Ахәырмарҩа – аԥсуаа аӡынхәыс ирҵәахуа шәырлыхуп.

Аԥсны ахәырма аҟалара иаамҭаны ишьоуп жьҭаарамза. Иҟалаз ахәырма еизганы акаҵкәырқәеи акалаҭқәеи ирҭарҵоит. Арҩаразы иҟалацәамкәа иҟоу ашәыр алырхуеит.

Арҩаразы иаздырхиаз ахәырма ацәа ахыхны ашьапқәа ҿарҳәоит. Ахәырмеидҳәала мбаарц азы амра ахьабо, аԥша ахьықәсуа икнарҳауеит.
Ахәырмарҩа ауатка ахыжәла ҳәа аишәа иқәдыргылоит.

Кали, магни, кальци, натри уҳәа амаҭәашьарқәа рыла ахәырма егьырҭ ашәырқәа ираԥнагоит. Жәлар рмедицинаҟны ахәырма рхы иадырхәоит аца-кьатеиуаҳәа ачымазарақәа раан.

Ахәырмарҩаҟны ирацәоуп аиод. Ахәырма ауаҩы ииммунитет шьҭнахуеит, ашьамаҷра аԥнарҟәҟәаауеит, агәы аусура еиӷьнатәуеит.

© Sputnik / Томас ТхайцукАхәырмарҩа – аӡынхәы ҳәа Аԥсны идырхио шәырлыхуп.
Сбор урожая хурмы. - Sputnik Аҧсны
1/9
Ахәырмарҩа – аӡынхәы ҳәа Аԥсны идырхио шәырлыхуп.
© Sputnik / Томас ТхайцукИҟалаз ахәырма еизганы акаҵкәырқәеи акалаҭқәеи ирҭарҵоит.
Сбор урожая хурмы. - Sputnik Аҧсны
2/9
Иҟалаз ахәырма еизганы акаҵкәырқәеи акалаҭқәеи ирҭарҵоит.
© Sputnik / Томас ТхайцукАрҩаразы иҟалацәамкәа иҟоу, иреиӷьу ашәыр алырхуеит.
Сбор урожая хурмы. - Sputnik Аҧсны
3/9
Арҩаразы иҟалацәамкәа иҟоу, иреиӷьу ашәыр алырхуеит.
© Sputnik / Томас ТхайцукАмҵәышә ҭәит, уажәшьҭа иҭаурцәыргьы ауеит.
Сбор урожая хурмы. - Sputnik Аҧсны
4/9
Амҵәышә ҭәит, уажәшьҭа иҭаурцәыргьы ауеит.
© Sputnik / Томас ТхайцукАхәырма иахӡыӡаан, имҟәыцырц аиашьыкьқәа ирҭарҵоит.
Сбор урожая хурмы. - Sputnik Аҧсны
5/9
Ахәырма иахӡыӡаан, имҟәыцырц аиашьыкьқәа ирҭарҵоит.
© Sputnik / Томас ТхайцукЕизгоу ахәырма ԥхьаҟа аусадулара иазырхиоуп.
Сбор урожая хурмы. - Sputnik Аҧсны
6/9
Еизгоу ахәырма ԥхьаҟа аусадулара иазырхиоуп.
© Sputnik / Томас ТхайцукАхәырма ҳәызбала ацәа ахырхуеит.
Сбор урожая хурмы. - Sputnik Аҧсны
7/9
Ахәырма ҳәызбала ацәа ахырхуеит.
© Sputnik / Томас ТхайцукАцәа анахырхлак ашьҭахь ахәырма ашьапқәа рахәыцла иҿарҳәоит.
Сбор урожая хурмы. - Sputnik Аҧсны
8/9
Ацәа анахырхлак ашьҭахь ахәырма ашьапқәа рахәыцла иҿарҳәоит.
© Sputnik / Томас ТхайцукАхәырмеидҳәала мбаарц азы амра ахьабо, аԥша ахьықәсуа икнарҳауеит.
Сбор урожая хурмы. - Sputnik Аҧсны
9/9
Ахәырмеидҳәала мбаарц азы амра ахьабо, аԥша ахьықәсуа икнарҳауеит.
Ажәабжьқәа зегьы
0