Аԥсны имҩаԥыргеит Ажьырныҳәа.

Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Ажьырныҳәа - аԥсуаа рҿы ихадоу аныҳәақәа ируакыуп, еиҳарак уи мҩаԥыргоит ажьырныҳәа 13 ауха.

Ажьырныҳәа аԥсуаа рҿы адунеи ашьақәгылара иадырҳәалоит, ажәытә мзар ала иара Ашықәс ҿыц иақәшәоит. Аԥсны ари ҳәынҭқарратә ныҳәоуп, убри азын иԥсшьара мшны иԥхьаӡоуп. Ари амш азы ажьира змоу аҭаацәарақәа аныҳәара мҩаԥыргоит.

Ари аныҳәа еиҳарак имҩаԥыргоит ажьырныҳәа 13 ауха. Аха иҟоуп ҭаацәарақәак егьырҭ амшқәа рзы имҩаԥызго, ҿырԥштәыс иаагап Гәдоуҭа араион Оҭҳара ақыҭан инхо Папцаа рҭаацәара, урҭ аныҳәа мҩаԥыргоит ашәахьа ма аԥшьаша ажьырныҳәа 13 ашьҭахь.

Ҭаацәацыԥхьаӡа ари аныҳәа рхатәы ҷыдарақәа амоуп. Зҽызымԥсахуа акызаҵәык ауп — амра анҭашәалак ажьирахь анеира азин змоу рҽеидкыланы аныҳәара ицоит.

© Sputnik / Томас ТхайцукАжьырныҳәа анымҩаԥырго, аҭаацәа рыцыԥхьаӡа ашьтәа ршьуеит. Аиҳарак арбаӷьқәа ршьуеит, зны-зынла ԥшь-шьапак зҵоу ашьтәа ршьуеит.
Ажьырныҳәа Оҭҳара ақыҭаҿы. - Sputnik Аҧсны
1/19
Ажьырныҳәа анымҩаԥырго, аҭаацәа рыцыԥхьаӡа ашьтәа ршьуеит. Аиҳарак арбаӷьқәа ршьуеит, зны-зынла ԥшь-шьапак зҵоу ашьтәа ршьуеит.
© Sputnik / Томас ТхайцукАкәац аиҿыхра знапы алаку ахацәа роуп.
Ажьырныҳәа Оҭҳара ақыҭаҿы. - Sputnik Аҧсны
2/19
Акәац аиҿыхра знапы алаку ахацәа роуп.
© Sputnik / Томас ТхайцукАшьтәа иныҳәа-ныԥхьаны иршьуеит.
Ажьырныҳәа Оҭҳара ақыҭаҿы. - Sputnik Аҧсны
3/19
Ашьтәа иныҳәа-ныԥхьаны иршьуеит.
© Sputnik / Томас ТхайцукАжьырныҳәа – хҭыс дууп аҭаацәаҿы зегь реиҳа еиҵбу рызгьы, урҭ ашьыжь нахыс аныҳәа аҽазыҟаҵараҿы ицхыраауеит.
Ажьырныҳәа Оҭҳара ақыҭаҿы. - Sputnik Аҧсны
4/19
Ажьырныҳәа – хҭыс дууп аҭаацәаҿы зегь реиҳа еиҵбу рызгьы, урҭ ашьыжь нахыс аныҳәа аҽазыҟаҵараҿы ицхыраауеит.
© Sputnik / Томас ТхайцукАныҳәа анымҩаԥырго, аҩн-ду аҿы еизоит аҭаацәа зегьы.
Ажьырныҳәа Оҭҳара ақыҭаҿы. - Sputnik Аҧсны
5/19
Аныҳәа анымҩаԥырго, аҩн-ду аҿы еизоит аҭаацәа зегьы.
© Sputnik / Томас ТхайцукАҭаацәа рыцԥхьаӡа ацәацқьа иалху ацәашьқәа ҟарҵоит, иагәыларҵо ацаха уи аԥхьаҟа ирымкыцзар ауп.
Ажьырныҳәа Оҭҳара ақыҭаҿы. - Sputnik Аҧсны
6/19
Аҭаацәа рыцԥхьаӡа ацәацқьа иалху ацәашьқәа ҟарҵоит, иагәыларҵо ацаха уи аԥхьаҟа ирымкыцзар ауп.
© Sputnik / Томас ТхайцукХазы иҟарҵоит хә-цәашьык, урҭ Ажьираҿы иадыркуеит.
Ажьырныҳәа Оҭҳара ақыҭаҿы. - Sputnik Аҧсны
7/19
Хазы иҟарҵоит хә-цәашьык, урҭ Ажьираҿы иадыркуеит.
© Sputnik / Томас ТхайцукУрҭ иреиҳау акы ажьира агәҭа идыргылоит, даҽа ԥшьба ажьира акәакьқәа рҿы.
Ажьырныҳәа Оҭҳара ақыҭаҿы. - Sputnik Аҧсны
8/19
Урҭ иреиҳау акы ажьира агәҭа идыргылоит, даҽа ԥшьба ажьира акәакьқәа рҿы.
© Sputnik / Томас ТхайцукАҭаацәа аиҳабы агәи агәаҵәеи арасаҵәы иахеиҵоит.
Ажьырныҳәа Оҭҳара ақыҭаҿы. - Sputnik Аҧсны
9/19
Аҭаацәа аиҳабы агәи агәаҵәеи арасаҵәы иахеиҵоит.
© Sputnik / Томас ТхайцукАрасаҵәы амагиатә мчы амоуп, аҩнаҭа ахьчоит ҳәа иԥхьаӡоуп.
Ажьырныҳәа Оҭҳара ақыҭаҿы. - Sputnik Аҧсны
10/19
Арасаҵәы амагиатә мчы амоуп, аҩнаҭа ахьчоит ҳәа иԥхьаӡоуп.
© Sputnik / Томас ТхайцукУи адагьы, аҭаацәа рыцыԥхьаӡа ачашәқәа ҟарҵоит.
Ажьырныҳәа Оҭҳара ақыҭаҿы. - Sputnik Аҧсны
11/19
Уи адагьы, аҭаацәа рыцыԥхьаӡа ачашәқәа ҟарҵоит.
© Sputnik / Томас ТхайцукАныҳәа амҩаԥгараан аҭаацәа зегьы ажьираҿы еизоит. Ажьира анцәахәы Шьашәы иашьапкуеит, уи иҳәоит дырхылаԥшырц, аҭаацәа машәыр иақәымшәарц.
Ажьырныҳәа Оҭҳара ақыҭаҿы. - Sputnik Аҧсны
12/19
Аныҳәа амҩаԥгараан аҭаацәа зегьы ажьираҿы еизоит. Ажьира анцәахәы Шьашәы иашьапкуеит, уи иҳәоит дырхылаԥшырц, аҭаацәа машәыр иақәымшәарц.
© Sputnik / Томас ТхайцукАныҳәара иалагоит амра анҭашәалак.
Ажьырныҳәа Оҭҳара ақыҭаҿы. - Sputnik Аҧсны
13/19
Аныҳәара иалагоит амра анҭашәалак.
© Sputnik / Томас ТхайцукАҭаацәа еиҳабу дныҳәоит. Уи иарӷьа напала аҵәца азна аҩы икуп, иарма напала агәи агәаҵәеи зхоу арасаҵәы.
Ажьырныҳәа Оҭҳара ақыҭаҿы. - Sputnik Аҧсны
14/19
Аҭаацәа еиҳабу дныҳәоит. Уи иарӷьа напала аҵәца азна аҩы икуп, иарма напала агәи агәаҵәеи зхоу арасаҵәы.
© Sputnik / Томас ТхайцукАныҳәара ашьҭахь арасаҵәқәа ажьираҿы инрыжьуеит.
Ажьырныҳәа Оҭҳара ақыҭаҿы. - Sputnik Аҧсны
15/19
Аныҳәара ашьҭахь арасаҵәқәа ажьираҿы инрыжьуеит.
© Sputnik / Томас ТхайцукАнаҩс аҭаацәа зегьы аныҳәаҿақәа рҳәоит, нас агәи агәаҵәеи агьама рбоит.
Ажьырныҳәа Оҭҳара ақыҭаҿы. - Sputnik Аҧсны
16/19
Анаҩс аҭаацәа зегьы аныҳәаҿақәа рҳәоит, нас агәи агәаҵәеи агьама рбоит.
© Sputnik / Томас ТхайцукАныҳәара ашьҭахь зегьы аҩнахьы игьежьуеит. Араҟа, аԥшәма аҩнаҭа дақәныҳәоит. Уи ашьҭахь аҭаацәа зегьы еидырныҳәалоит Ҽаанбзиала ҳәаны.
Ажьырныҳәа Оҭҳара ақыҭаҿы. - Sputnik Аҧсны
17/19
Аныҳәара ашьҭахь зегьы аҩнахьы игьежьуеит. Араҟа, аԥшәма аҩнаҭа дақәныҳәоит. Уи ашьҭахь аҭаацәа зегьы еидырныҳәалоит Ҽаанбзиала ҳәаны.
© Sputnik / Томас ТхайцукАнаҩс, шәақьла ажәҩан ахь ихысуеит.
Ажьырныҳәа Оҭҳара ақыҭаҿы. - Sputnik Аҧсны
18/19
Анаҩс, шәақьла ажәҩан ахь ихысуеит.
© Sputnik / Томас ТхайцукАжьырныҳәа – зегь раԥхьа иргыланы ҭаацәаратә ныҳәоуп. Урҭ зегь ажьираҿ ианныҳәалак аҩныҟа инеины аишәа иадтәалоит, аныҳәатә чыс агьама рбоит.

Ажьырныҳәа – зегь раԥхьа иргыланы ҭаацәаратә ныҳәоуп. Урҭ зегь ажьираҿ ианныҳәалак аҩныҟа инеины аишәа иадтәалоит, аныҳәатә чыс агьама рбоит.

Ажьырныҳәа Оҭҳара ақыҭаҿы. - Sputnik Аҧсны
19/19
Ажьырныҳәа – зегь раԥхьа иргыланы ҭаацәаратә ныҳәоуп. Урҭ зегь ажьираҿ ианныҳәалак аҩныҟа инеины аишәа иадтәалоит, аныҳәатә чыс агьама рбоит.

Ажьырныҳәа – зегь раԥхьа иргыланы ҭаацәаратә ныҳәоуп. Урҭ зегь ажьираҿ ианныҳәалак аҩныҟа инеины аишәа иадтәалоит, аныҳәатә чыс агьама рбоит.

Ажәабжьқәа зегьы
0