Аекологиатә прокуратура ашьаус хацнаркит

© Sputnik / Томас ТхайцукАпрокуратура.
Апрокуратура. - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
Yandex newsTelegram
Гәдоуҭа аҭыԥ змаз закәандарыла аҩны ақәгара аганахьала ашьаус мҩаԥнагоит Апрокуратура хада аусҭҵааратә усбарҭа.

АҞӘА, ажьырныҳәа 20 — Sputnik. Аекологиатә прокуратура ашьаус хацнаркит Гәдоуҭа аҭыԥ змаз закәандарыла архитектуратә ҵакы змаз аҩны ақәгара аганахьала ҳәа аанацҳауеит Апрокуратура хада аофициалтә саит.

Президент Абхазии Рауль Хаджимба - Sputnik Аҧсны
Атәыла Ахада Гәдоуҭа аҭоурыхтә хыбра ақәгара дақәыӡбеит

Ажьырныҳәа 15 рзы Гәдоуҭа ақалақь аҟны хаԥышәарыла иқәган ХХ ашәышықәса алагамҭаз иргылаз, аҭуџьар Качикиан иҩны ҳәа изышьҭаз архитектуратә ҵакы зманы иҟаз аҩны. Акультура аминистрра Апрокуратура хадахьы азыҳәа нанашьҭит ашьауыс ахацыркразы.

Аҭоурыхтәи акультуратәи баҟақәа закәаншьаҭада рықәгаразы Аԥсны АК ахәҭаҷ 241 иазыԥхьагәанаҭоит 50 000 инаркны 150 000 мааҭ рҟынӡа аштраф мамзаргьы шықәсык инаркны хышықәсанӡа ахақәиҭра алхәыдатәра.

Акультура аминистрра Апарламент ахь аҳәара нанашьҭит аҭоурых-культуратә ҭынха ахьчаразы азакәанԥҵара аԥсахрақәа ралагаларазы.

Ажәабжьқәа зегьы
0