Аҟәа ақалақь амш амҩаԥгара арыцхә алкаауп

© Sputnik / Томас ТхайцукАҟәа ақалақь ахадара.
Аҟәа ақалақь ахадара. - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аҟәа ақалақь Амш ашьақәырӷәӷәаразы Акомиссиа ишьақәдыргылеит иара азгәарҭаларц есышықәса, ԥхынгәымза раԥхьатәи асабшазы. Сынтәа уи ԥхынгәы 2 иақәшәоит.

АҞӘА, ажьырныҳәа 29– Sputnik. Аҟәа ақалақь Амш азгәарҭалоит есышықәса, ԥхынгәымза раԥхьатәи асабшазы. Сынтәа уи ԥхынгәы 2 иақәшәоит. Аҟәа ақалақь Амш ашьақәырӷәӷәаразы Акомиссиа ишьақәдыргылеит абри аҩыза аӡбра, ҳәа ҳзаарыцҳаит ақалақь Ахадара апресс-маҵзура аҟынтәи.

"Аҟәа – аҭоурых ду змоу қалақьуп, убри азы ари амш арыцхә ашьақәыргылара ҳара ҳзы акраҵанакуа иҟан", ҳәа азгәеиҭоит ақалақь Ахада Адгәыр Ҳаразиа.

Акомиссиа алахәыла Арда Иналиԥа лажәақәа рыла аныҳәа ҩымш имҩаԥысуеит. Сынтәа арахь иаарыԥхьараны иҟоуп аҵарауаа, аешьаратә қалақьқәа рхаҭарнакцәа, акультура аусзуҩцәа, ауаажәларра рхаҭарнакцәа.

Ақалақь Амш ашьақәырӷәӷәаразы Акомиссиа шьаҭаркын ииасыз ашықәс азы. Уи азы 2015 шықәса абҵарамзазы имҩаԥган анаука-практикатә конференциа "Древняя Диоскуриада".

Ажәабжьқәа зегьы
0