Ҳаџьымба: алеишәа ҷыда аарԥштәуп акультуратә баҟақәа рыхьчаразы

© Sputnik Бения Анжелика Араион ахадацәа алархәны имҩаԥган аилатәара.
Араион ахадацәа алархәны имҩаԥган аилатәара. - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аԥсны Аҳәынҭқарра аҭоурыхтә-культуратә ҭынха аобиектқәа рсиа атәыла Ахада ианышьақәирӷәӷәа ашьҭах, араион ахадацәа алархәны имҩаԥган аилатәара.

Аҟәа, жәабран 5 — Sputnik, Рада Ажьиба. Ҳажәлар рзыҳәан аҵак ду рымоуп аҭоурыхтә культуратә ргыларақәа, урҭ рыхьчаразы иҟаҵатәу даараӡа ирацәоуп, ҳәа иҳәеит Аԥсны Аҳәынҭкарра ахада Рауль Ҳаџьымба аиԥылара аартуа.

"Араионқәа зегьы рҟны аҭоурыхтә-культуратә ҭынха обиектқәа рыхьчараз азакәан аус ишахәҭоу иаулароуп. Ааигәа, Гәдоуҭа араион аҟны ирбган аҭоурых ду змаз аргылара, ари ҳзацәшәаша усуп. Алеишәа ҷыда, алеишәа џьбара аарԥштәуп акультуратә баҟақәа рыхьчаразы", — ҳәа азгәеиҭеит Атәыла ахада.

"Аҳәара ҟасҵоит акультура аминистрреи араион анапхгаҩцәеи рахь ахылаԥшра ду арҭарц ҳкультуратә хыбрақәа. Арҭ абаҟақәа, ҳаԥхьаҟа иҳаҵагыло абиԥарақәа рызнагараз иҳалшо зегьы ҟаҳҵароуп", — иҳәеит Аҳәынҭқарра ахада.

Ашықәс ҿыц алагамҭаз  Аԥсны акультуреи аҭоурыхтә-культуратә ҭынха ахьчареи рминистрра еиқәныршәеит аҭоурыхттә-культуратә ҭынха обиектқәа рсиа.

Акультура аминистрраҟны абрифинг мҩаԥысит. - Sputnik Аҧсны
Гәдоуҭа ақалақь аҟны изакәанымкәа аҭоурыхтә баҟа ақәгара иашам

"Мызкоуп иҵуа иаку аҳәынҭқарратә реестр аԥаҳҵеижьҭеи. Ҳаԥхьаҟа, хышықәса рыҩныҵҟа аинвентаризациа мҩаԥаагараны ҳаҟоуп. Исҭахуп, уаҟа иану арбагақәа рынагӡара ҳалшар, цәажәарала мацара акәымкәа, уысла инаҳагӡарц ҳнапы иану", — иҳәеит Аԥсны акультуреи аҭоурыхтә-культуратә ҭынха ахьчареи аминистр лхаҭыԥуаҩ Баҭал Кәабахьиа.

"Араионқәа рнапхгаҩцәеи, акультура амаҵ азызуеи, ус баша акультураз згәы былуа зегьы иаадырԥшыроуп абаҟақәа рыхьчараз агәцаракра, аҭакԥхықәра ду шҳаду ҳдыруазар ауп", — ҳәа ациҵеит уи.

Аҭоурыхтә-культуратә ҭынха аобиектқәа зегьы рҟны иахәҭоу аҩырақәа кыдзар ауп, ҳәа азырыӡбеит аилатәара иалахәыз, уи азыҳәан аусурақәа напы аркуп.

"Аҭоурыхтә-культуратә ҭынха аобиектқәа закәытә ҵаку ирымоу аинформациа ажәлар ирыдыруазар ауп", — ҳәа лҳәеит Аԥсны акультуреи аҭоурыхтә-культуратә ҭынха ахьчареи рминистр Ельвира Арсалиаԥҳа.

Аҭоурыхтә-культуратә ҭынха аобиектқәа реиқәырхаразы рыхьчаразы инагӡаны асиа ашьықәыргылараз аусурақәа ирыцҵахоит, дара абаҟақәа рырбгара алзыршаз ауаҩы закәанла дахьдырхәоит, иара убас штрафны ишьақәыргылоуп 5 000 мааҭ инаркны 500 000 мааҭ рҟынӡа.

Ажәабжьқәа зегьы
0