Котовск иҭахаз рхыԥхьаӡара иацлеит

© Sputnik / Антон Денисов / Амедиаҵәахырҭахь аиасраАрхивтә фото.
Архивтә фото. - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Томбовтәи аобласт, Котовск ақалақь ахыхәшә зауад аҟны амцакра ҟалеит ахәаша, хәажәкыра 11 рзы.

АҞӘА, хәажәкыра 12— Sputnik. Томбовтәи аобласт, Котовск ақалақь ахыхәшә зауад аҟны амцакра ҟалеит ахәаша, хәажәкыра 11 рзы. Уажәтәи аамҭазы иҭахаз рхыԥхьаӡара хҩык ыҟоуп.

"Томбовтәи аобласт, Котовск ақалақь ахыхәшә зауад аҟны амцакраан иҭахаз рхыԥхьаӡара хҩык ҟалеит. Ахәышәтәырҭаҟны лыԥсҭазаара далҵит ааха зауыз ԥҳәыскгьы".

Аҽа ҩыџьа рыԥсҭазаараз макьанагьы ашәарақәа ыҟоуп. Котовсктәи ахәышәтәырҭа иҭоу хаҵак иԥсҭазаара шәарҭа амам.

Томбовтәи аобласт, Котовск ақалақь ахыхәшә зауад аҟны амцакра ҟалеит ахәаша, хәажәкыра 11, асааҭ 12.37 рзы. Амца сааҭыбжак аҩныҵҟала ирцәан. Амцакраан дҭахеит 1973 шықәса рзы ииз аԥҳәыс, хәҩык ахәышәтәырҭақәа рахь инаган. Аамҭақәак рышьҭахь 1992 шықәса рзы ииз ахаҵа иԥсҭазаара далҵит.

Асааҭ 17.00 рзы амцарцәаратә усурақәа зегьы хыркәшан.

Ажәабжьқәа зегьы
0