Ареид аан рацәак ибаргәымыз агхақәа аарԥшын

© Sputnik Роберт ДЖопуаАреид.
Ареид. - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аԥснытәии урыстәылатәии аҳәаахьчаҩцәеи зышәагаа кьаҿу аӷбақәа рзы Аинспекциеи имҩаԥыргеит ареид.

АҞӘА, хәажәкыра 23 — Sputnik, Роберт Џьапуа. Рацәак ибаргәымыз гхақәак аарԥшын ахаша, хәажәкыра 23 рзы Аԥснытәии урыстәылатәии аҳәаахьчаҩцәеи, зышәагаа кьаҿу аӷбақәа рзы Аинспекциеи, Аҭагылазаашьа ҷыдақәа рзы аминистрреи имҩаԥыргаз ареид аан.

Абри атәы ҳзааицҳаит зышәагаа кьаҿу аӷбақәа рзы аҳәынҭинспекциа аиҳабы ихаҭыԥуаҩ Ҭенгьиз Сабуа.

"Ауснагӡатә амҩаԥгараан иаанкылан зышәагаа кьаҿу ашхәақәа ҩба, иаарԥшын еилагарақәак. Урҭ руак аекипаж алахәыла ихаҭара шьақәзыргыло адокументқәа имамызт. Аилыркааратә еиҿцәажәара ашьҭахь ашхәа аушьҭын", — иҳәеит Сабуа.

Зышәагаа кьаҿу ашхәа ахатәтәҩы Иан Асвадуров иазгәеиҭеит асеиԥш иҟоу ауснагӡатәқәа ԥхьаҟагьы ишынагӡалатәу.

Урыстәылатәи аҳәаахьчаҩ иажәақәа рыла асеиԥш иҟоу ареидқәа мҩаԥысуеит Аԥсны азакәанԥҵареи аԥсуа-аурыс еиқәшаҳаҭрақәеи инарықәыршәаны.

"Ареид амҩаԥгараан Аԥсны амшынтә ҵакыра иахьаҵанакуа азинтә режим аҭагылазаашьа гәаҳҭеит. Ҳақәныҟәоит "Аԥсны Аҳәынҭқарра аҳәынҭқарратә ҳәаазы" Азакәани аҳәынҭқарратә ҳәааҳы аиқәшаҳаҭрақәеи", — иҳәеит иара.

Аԥснытәии урыстәылатәии аҳәаахьчаҩцәеи, зышәагаа кьаҿу аӷбақәа рзы Аинспекциеи, Аҭагылазаашьа ҷыдақәа рзы аминистрреи ԥхьаҟагьы ареидқәа мҩаԥыргалоит. Аӡынтәи аамҭазы мызк ахь знык еиҵамкәа, аԥхын – мызкахь ҩынтә иреиҵамкәа.

Ажәабжьқәа зегьы
0